Všeobecné obchodní podmínky
a ochrana osobních údajů

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu pro všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou “VOP”) platí pro nákup e-knih, audio nahrávek, online kurzů, terapeutických služeb a dalších produktů Soni Siepakové (dále též i jen jako “digitální obsah”), prostřednictvím webového rozhraní sonasiepakova.cz. To provozuje Mgr. Soňa Siepaková, IČ: 73297313, se sídlem Čeladná 264, CZ-739 12 Čeladná, jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Ostrava (dále též jen jako “Prodávající”).

2. Nákup digitálního obsahu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). Všeobecné obchodní podmínky řeší i některé další otázky, které souvisí s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek sonasiepakova.cz.

3. Všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než si digitální obsah zakoupíte. Prosím, přečtěte si Všeobecné obchodní podmínky pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním digitálního obsahu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že mi odešlete objednávku a platbu mi totiž dáváte signál, že jste Všeobecné obchodní podmínky četli a souhlasíte s průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Kupní smlouvy (tedy já jako Prodávající především dodat vám objednaný digitální obsah, a vy jako Kupující za něj zaplatit dohodnutou cenu).

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky vám poskytují všechny podstatné informace.

Všeobecné obchodní podmínky: Obsah

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena digitálního obsahu a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím je: Mgr. Soňa Siepaková se sídlem/místem podnikání: Čeladná 264, CZ-739 12 Čeladná. Kontaktní telefon: +420775340775. Adresa pro doručování elektronické pošty: sonasiepakova@gmail.com

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní sonasiepakova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí digitální obsah. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách sonasiepakova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen “NOZ”) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává digitální obsah buď 1) zasláním e-mailu na adresu sonasiepakova@gmail.com a následným bankovním převodem v EUR nebo CZK na účet Soni Siepakové č. 2100681500/2010 (IBAN: CZ4120100000002100681500, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX); nebo 2)  nákupem v e-shopu na internetových stránkách sonasiepakova.cz, kde Kupující vyplní objednávkový formulář, a v případě zvolení úhrady formou elektronické platby současně svůj nákup zaplatí. U jiných měn než EUR a CZK prosím použijte možnost 2)

2. POPIS DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Na webovém rozhraní sonasiepakova.cz (dále též jako “webové rozhraní”), je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu, včetně toho, co obsahuje, komu jsou určené, co mohou čtenáři, posluchači, klientovi či návštěvníkovi přinést, a v jakém formátu jsou poskytované. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ÚČINKY DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ, ONLINE KURZŮ A TERAPEUTICKÝCH SLUŽEB SONI SIEPAKOVÉ. Digitální produkty, online kurzy a terapeutické služby Soni Siepakové mají příznivý vliv zejména na emoční tělo člověka, a skrze psychosomatické vazby působí blahodárně i na fyzické a mentální zdraví člověka. V žádném případě ovšem nejsou náhradou řádné lékařské péče, zdravého životního stylu, ani zázračnou pilulkou na všechno. V případě pochybností a obav se nejprve poraďte se svým lékařem či jinou autoritou, které důvěřujete. Digitální produkty, online kurzy a terapeutické služby tvořím a poskytuji s nejlepším vědomím a svědomím, na základě výcviku, zkušeností a dovedností. Postupy a techniky aplikujete na vlastní zodpovědnost

4. OBJEDNÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU. K objednání digitálního obsahu slouží e-shop na stránce sonasiepakova.cz, kde jako Kupující vyplníte potřebné údaje a zvolíte způsob úhrady. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku lze po dohodě provést i emailem a následným bankovním převodem (viz výše).

5. O obdržení objednávky vás bude informovat e-shop (případně já) emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky (při objednávce emailem posílám potvrzení nejpozději do 3 dnů). Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. Všeobecné obchodní podmínky) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky, a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

6. Kupní smlouva se uzavírá v českém nebo anglickém jazyce, v závislosti na jazyku formuláře k produktu, který jste si zvolili. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto Všeobecné obchodní podmínky. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena digitálního obsahu. Platba

1. CENA DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena digitálního obsahu. Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty, neboť nejsem plátce DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru digitálního obsahu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u digitálního obsahu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu digitální obsah dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám digitální obsah dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává digitální obsah v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby: platební brána PayPal nabízí platbu kartou online nebo běžným bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny). Můžete také zaplatit přímo na můj účet. Pokyny k platbě obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě bankovním převodem, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol (číslo objednávky), aby mohla být platba rychle spárována, a digitální obsah co nejdříve dodán. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v eurech.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Digitální obsah není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU. Digitální obsah ve formátu e-knihy (pdf, mobi, e-pub), audio nahrávky (mp3), videa (mp4) nebo odkazy na online setkání (přes Meet / Classroom) bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. 

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude digitální obsah dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude digitální obsah dodán obratem po provedení platby.  

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání digitálního obsahu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s textovými dokumenty ve formátu pdf, mobi nebo e-pub, se zvukovými soubory ve formátu mp3, s mp4 video soubory (podrobnosti obsahuje čl. VI. Všeobecné obchodní podmínky). K online schůzkám je zapotřebí internetový prohlížeč a dostatečně rychlý internet. 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah (e-knihy, audio nahrávky, videa, odkazy na online schůzky) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, mobi, e-pub, s audio nahrávkami (mp3) či videem (mp4), plus internetový prohlížeč pro online schůzky. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí digitálního obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Digitální obsah slouží ke vzdělávacím, terapeutickým účelům a pro vaše potěšení. Je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v jakémkoli digitálním obsahu Soni Siepakové. 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14-ti denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V případě odstoupení mě, prosím, informujte elektronicky na sonasiepakova@gmail.com nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14-ti denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte, prosím, pokud možno, i doklad o koupi digitálního obsahu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký digitální obsah jste zakoupili. Bez zbytečného odkladu vám potvrdím přijetí vaší žádosti a vrátím peníze zpět na účet, jehož číslo jste uvedli ve své emailové žádosti. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. 

2. Po uplynutí 14-denní zákonné lhůty berte prosím na vědomí, že zakoupený digitální obsah už nelze vrátit, tj. nelze požadovat vrácení peněz. 

3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. Všeobecné obchodní podmínky). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že digitální obsah při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že digitální obsah byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady u digitálního obsahu (ebooky, audio, video), kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu digitálního obsahu za nový anebo od smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového digitálního obsahu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový digitální obsah bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že digitální obsah má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním digitálního obsahu, nebo nesprávným uchováváním.

6. Pokud vám nebyl digitální obsah dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky “hromadná pošta” nebo spam. Pokud ani tam digitální obsah nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na mou elektronickou adresu sonasiepakova@gmail.com nebo zaslat písemně na mou adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese sonasiepakova@gmail.com.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena níže na této webové stránce.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné k 10.01.2019.

Ochrana osobních údajů

Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám já, Soňa Siepaková, podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na emailovou adresu sonasiepakova@gmail.com, kde jsem vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamená můj webový server standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mne navštívíte, webové stránky, které u mne navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, vyplnění formuláře, ankety, vypsání cen nebo k realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Já, Soňa Siepaková, přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila u mne vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Má bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Já, Soňa Siepaková, používám vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Vaše údaje chci použít k tomu, abych vás mohla informovat o svých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Já, Soňa Siepaková, se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce digitálního obsahu Soni Siepakové jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako Kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře na stránkách sonasiepakova.cz souhlasí Kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze, kterou spravuje Soňa Siepaková / Čeladná 264, CZ-739 12 Čeladná / IČ: 73297313, a s jejich následným zpracováním pro administrativní, marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Digitální obsah poskytuji také v anglickém jazyce. Více informací, včetně obchodních podmínek a ochrany osobních údajů, naleznete na sonasiepakova.com.